نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۸ مورد.
محمد

محمد آرمند

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد آرمند
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/armand/fa

ناصر

ناصر آقابابائی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ناصر آقابابائی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/naseraghaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زهرا

زهرا ابوالحسنی چیمه

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
زهرا ابوالحسنی چیمه
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa

محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/abolghasemi/fa

مهدی احمدی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی احمدی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/ahmadi/fa

محمد احمدی منش

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد احمدی منش
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/ahmadimanesh/fa

مهری بهرام بیگی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهری بهرام بیگی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/bahrambeygi/fa

محمود جوان

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمود جوان
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/javan/fa

حمید حوالی شهریاری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمید حوالی شهریاری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shahriari/fa

حمیدرضا خادمی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمیدرضا خادمی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/khademi/fa

مهدی خاقانی اصفهانی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی خاقانی اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/khaghani/fa

Google Scholar ORCID
ابراهیم

ابراهیم رضائی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ابراهیم رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/rezaee/fa

ORCID

مهدی رفعتی پناه

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی رفعتی پناه
- دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/rafatipanah/fa

مجید رمضانی مهریان

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مجید رمضانی مهریان
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/mehrian/fa

Google Scholar
مهدی

مهدی زارع بهرام آبادی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی زارع بهرام آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/zare/fa

محمدرضا سعیدی هرسینی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدرضا سعیدی هرسینی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/saeedi/fa

عبدالرسول

عبدالرسول شاکری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالرسول شاکری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shakeri/fa

پروانه شاه حسینی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
پروانه شاه حسینی
دانشیار دکتری
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shahhoseyni/fa