نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۶ مورد.
محمد

محمد آرمند

دکترای تخصصی
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد آرمند
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/armand/fa

ناصر آقابابائی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ناصر آقابابائی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/naseraghaei/fa

زهرا ابوالحسنی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
زهرا ابوالحسنی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa

محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/abolghasemi/fa

مهدی احمدی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی احمدی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/ahmadi/fa

محمد احمدی منش

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد احمدی منش
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/ahmadimanesh/fa

مهری بهرام بیگی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهری بهرام بیگی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/bahrambeygi/fa

محمود جوان

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمود جوان
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/javan/fa

حمید حوالی شهریاری

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمید حوالی شهریاری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shahriari/fa

حمیدرضا خادمی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمیدرضا خادمی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/khademi/fa

ابراهیم رضائی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ابراهیم رضائی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/rezaee/fa

شهره روغنی

دکتری
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
شهره روغنی
استادیار دکتری
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/rowghani/fa

مهدی

مهدی زارع بهرام آبادی

دکترای تخصصی
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی زارع بهرام آبادی
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/zare/fa

محمدرضا سعیدی هرسینی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدرضا سعیدی هرسینی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/saeedi/fa

عبدالرسول شاکری

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالرسول شاکری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shakeri/fa

پروانه شاه حسینی

دکتری
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
پروانه شاه حسینی
دانشیار دکتری
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shahhoseyni/fa

ملیحه صابری نجف آبادی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ملیحه صابری نجف آبادی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/saberi/fa

سیمین عارفی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سیمین عارفی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/arefi/fa