مهدی خاقانی اصفهانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵حقوقدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۹۲حقوق جزا و جرم شناسیدانشگاه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»عضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی