محمود جوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمترجمی زبان فرانسهدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشدآموزش زبان فرانسهدانشگاه تربیت مدرس
دکتریزبان و ادبیات فرانسهدانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

  1. از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ مسئول ویرایش فنی.
  2. از ۱۳۷۵ تا کنون عضو هیئت علمی« سمت«.
  3. از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ مسئول ویرایش فنی و نمونه‌خوانی« سمت».
  4. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ مسئول واحد نمونه‌خوانی« سمت«.
  5. از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ مدیر تدوین منابع درسی و علمی «سمت«.
  6. از مرداد ۱۳۹۳ تا کنون مدیر تدوین منابع درسی و علمی« سمت«.
  1. لوح تقدیر از نخستین همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (همایش اسماء) در برگزاری مطلوب و شایسته همایش.

تدریس در کارگاه ویرایش دانشگاه عالی دفاع ملی، دو نیمسال، ۱۳۹۱.