حمیدرضا خادمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیفلسفه و حکمت اسلامیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامیدانشگاه قم
کارشناسی ارشدفلسفه تطبیقیتربیت مدرس قم