مجید رمضانی مهریان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۷مهندسی منابع طبیعیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۰برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیستدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۵برنامه ریزی محیط زیستدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه هاعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

دبیر کارگروه محیط زیست-شبکه ملی جامعه ودانشگاه (۱۳۹۵-۱۳۹۷)

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده محیط زیستو توسعه پایدار 

دبیر گروه مطالعات محیطی پژوهشکده تحقیق و توسعه کتب علوم انسانی دانشگاه ها 

اکولوژی سیمای سرزمین، برنامه ریزی محیط زیست، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیاست های محیط زیست 

سوابق پژوهشی

-کمی سازی ساختار سرزمین با استفاده از نرم افزار فرگ استت 

-کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی محیط زیست 

-کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در معماری منظر 

-آموزش مقدماتی و حرفه ای سیستم اطلاعات جغرافیایی