محمد آرمند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷تکنولوژی آموزشیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۱تاریخ و فلسفه تربیتتربیت مدرس
دکتری۱۳۸۷برنامه ریزی درسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۷

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

فصلنامه پژوهش و نگارش کتاب دانشگاهی ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)

روانشناسی فرهنگی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)

عضو انجمن مطالعات برنامه درسی

عضو هیأت مدیره انجمن آموزش و پرورش تطبیقی

عضو شورای تحول علوم انسانی، گروه علوم تربیتی