محمد احمدی منش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی کشاورزی ـ آبدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸تاریخ اسلامدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳تاریخ اسلامدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

  1. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  2. تاریخ تحلیلی صدر اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  3. تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  4. زن در تاریخ اسلام، دانشگاه ادیان قم، مقطع دکتری