محمود جوان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمترجمی زبان فرانسهدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشدآموزش زبان فرانسهدانشگاه تربیت مدرس
دکتریزبان و ادبیات فرانسهدانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

  • از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ مسئول ویرایش فنی؛
  • از ۱۳۷۵ تاکنون عضو هیئت علمی «سمت»؛
  • از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ مسئول ویرایش فنی و نمونه‌خوانی «سمت»؛
  • از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ مسئول واحد نمونه‌خوانی «سمت»؛
  • از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ مدیر تدوین منابع درسی و علمی «سمت»؛
  • از مرداد ۱۳۹۳ تاکنون مدیر تدوین منابع درسی و علمی «سمت».
  • لوح تقدیر از نخستین همایش بررسی متون و منابع حوزه‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (همایش اسماء) در برگزاری مطلوب و شایسته همایش.
  • تدریس در کارگاه ویرایش دانشگاه عالی دفاع ملی، دو نیمسال، ۱۳۹۱.