شهره روغنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیالهیات ( گرایش فلسفه )دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشدالهیات ( گرایش تاریخ و تمدن )دانشگاه تهران
دکتریالهیات ( گرایش تاریخ و تمدن )دانشگاه تهران