مهدی رفعتی پناه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵الهیات گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامیتهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۸ایرانشناسی گرایش تاریخشهید بهشتی
دکتری۱۳۹۵تاریخ ایران دوره اسلامیشهید بهشتی