محمد احمدی منش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی کشاورزی ـ آبدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۸تاریخ اسلامدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۳تاریخ اسلامدانشگاه تهران

سوابق اجرایی

  • تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  • تاریخ تحلیلی صدر اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  • تاریخ سیاسی اجتماعی اسلام، دانشگاه مفید قم، مقطع کارشناسی
  • زن در تاریخ اسلام، دانشگاه ادیان قم، مقطع دکتری