نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۵ مورد.
محمد

محمد آبید

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد آبید
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/abid/fa

محمد

محمد آرمند

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد آرمند
دانشیار دکترای تخصصی
۱۲۳۴۵ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/armand/fa

Google Scholar ORCID
ناصر

ناصر آقابابائی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ناصر آقابابائی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/naseraghaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID
زهرا

زهرا ابوالحسنی چیمه

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
زهرا ابوالحسنی چیمه
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/abolhassani/fa

Google Scholar ORCID
محمدجواد

محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی بازنشسته

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی بازنشسته
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/abolghasemi/fa

مهدی احمدی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی احمدی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/ahmadi/fa

محمد

محمد احمدی منش

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمد احمدی منش
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/ahmadimanesh/fa

Google Scholar ORCID
مهری

مهری بهرام بیگی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهری بهرام بیگی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/bahrambeygi/fa

Google Scholar ORCID
محمدشاهین

محمدشاهین تقدمی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدشاهین تقدمی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/taghaddomi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمود

محمود جوان بازنشسته

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمود جوان بازنشسته
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/javan/fa

حمید

حمید حوالی شهریاری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمید حوالی شهریاری
استادیار اجتهاد
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/shahriari/fa

ORCID
حمیدرضا

حمیدرضا خادمی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حمیدرضا خادمی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/khademi/fa

Google Scholar ORCID
مهدی

مهدی خاقانی اصفهانی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی خاقانی اصفهانی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/khaghani/fa

ORCID Research GATE
مهرداد

مهرداد رایجیان اصلی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهرداد رایجیان اصلی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://www.mehrdadrayejianasli.academia.edu

Google Scholar ORCID Research GATE
ابراهیم

ابراهیم رضائی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ابراهیم رضائی
دانشیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/rezaee/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مهدی

مهدی رفعتی پناه

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مهدی رفعتی پناه
- دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/rafatipanah/fa

Google Scholar ORCID
محمدعلی

محمدعلی رمضانی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدعلی رمضانی
- -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/ramezani/fa

Google Scholar ORCID
مجید

مجید رمضانی مهریان

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
مجید رمضانی مهریان
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/mehrian/fa

Google Scholar ORCID