لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۴۲ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
دیوید رایزمن، نوشته احمدالرحیم، (ترجمه از انگلیسی)فصلنامه نقد کتاب ایران و اسلامعبدالرسول شاکری
عصیان فردی و شورش اجتماعی در شعر فروغ فرخزاد (ترجمه از انگلیسی)فصلنامۀ نگاه نو،عبدالرسول شاکری
در جست و جوی تجدد (مروری بر کتاب مقدمه‌ای بر شعر معاصر فارسی در سده بیستم)،فصلنامه نقد کتاب ادبیاتعبدالرسول شاکری
شعر نو در ترازو (مروری بر کتاب شعر نو در ترازوی تأویل)فصلنامه نقد کتاب ادبیات،عبدالرسول شاکری
عشق‌های زمینی (مروری بر کتاب داستان‌های غنایی فارسی)فصلنامه نقد کتاب ادبیات،عبدالرسول شاکری
رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر، خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش،نشریه علمی پژوهشی تاریخ ایران،عبدالرسول شاکری -کاظم دزفولیان
خوانشی کهن الگویی از توصیف مارال در رمان کلیدرتاریخ ادبیات،احمد خاتمی -عبدالرسول شاکری
واقعیت و تخیل در رمان جای خالی سلوچ، خوانشی نمادین از تصویر نبرد عباس با شتر و به چاه افتادن او،نشریه علمی-پژوهشی تاریخ ادبیات،عباسی علی, شاکری عبدالرسول
تأثیر تصویرهای نمادین بر پیرنگ رمان جای خالی سلوچ پاییز،نشریه علمی-پژوهشی پژوهش ادبیات معاصر جهانعباسی علی, شاکری عبدالرسول
ترس از زمان نزد شخصیتهای روایتی محمود دولت آبادی مورد مطالعه رمان جای خالی سلوچنشریۀ علمی-پژوهشی پژوهشنامۀ علوم انسانیعبدالرسول شاکری
مدرنیسم در رمان فارسی مجلهدانشکده ادبیات دانشگاه تهرانحسین هاجری
انعکاس پست مدرنیسم در رمان فارسیمجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانحسین هاجری
شکل گیری نظریه فلسفی تمایز وجود و ماهیت در جهان اسلام،فصلنامه پژوهش های فلسفی کلامی،سیمین عارفی
1. آراء اشعری و مالبرانش در علیت کسبی و اقتضایی شماره اول، بهار ۱۳۸۲.فصلنامه تخصصی سه علامهسیمین عارفی
نقد کتاب برنامه ریزی مسکنسخن سمتپروانه شاه حسینی
انواع طرح های شهری ایران: مقاله ای از یک کتاب درسیسخن سمتپروانه شاه حسینی
فرآیند شکل گیری و رشد شهرهای ایران، اطلاعات سیاسی- اقتصادیاطلاعات سیاسی- اقتصادیپروانه شاه حسینی و محمد تقی رهنمایی
توسعه پایدار شهری در استان های ساحلیمجله اطلاعات سیاسی – اقتصادیپروانه شاه حسینی و محمد تقی رهنمایی
بررسی وضعیت مشارکت مردم در مدیریت شهری با رویکرد محله محوری، مطالعه موردی محله شکیب منطقه 14 تهرانمجله جغرافیازهرا مشهدی، ژیلا سجادی و پروانه شاه حسینی
تحلیلی بر وضعیت مبلمان شهری منطقه 15 شهرداری تهرانفصلنامه مطالعات برنامه ریزی شهریپروانه شاه حسینی و مریم عاشورمراد