نمایش ۱۹ تا ۳۰ مورد از کل ۳۰ مورد.

پروانه شاه حسینی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
پروانه شاه حسینی
دانشیار دکتری
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/shahhoseyni/fa

ملیحه صابری نجف آبادی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ملیحه صابری نجف آبادی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/saberi/fa

عبدالله

عبدالله عابدینی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالله عابدینی
- دکترای تخصصی
۴۴۲۴۸۷۷۶ داخلی ۴۰۳ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/abedini/fa

ORCID

سیمین عارفی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سیمین عارفی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/arefi/fa

عبدالرسول

عبدالرسول فروتن

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالرسول فروتن
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۲۴۶۲۵۰ داخلی ۲۸۸ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/forootan/fa

امیرعلی

امیرعلی مازندرانی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
امیرعلی مازندرانی
- دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/mazandarani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
وحید

وحید محمودی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
وحید محمودی
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۲۴۶۲۵۰ داخلی ۳۴۳ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/mahmoodi/fa

Google Scholar ORCID

ملیحه معلم

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ملیحه معلم
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/moalem/fa

فؤاد

فؤاد مولودی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
فؤاد مولودی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/moloodi/fa

سید علی میرشرف الدین

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سید علی میرشرف الدین
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/mirsharifi/fa

محسن نوبخت

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محسن نوبخت
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/nobaxt/fa

حسین هاجری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حسین هاجری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

http://faculty.samt.ac.ir/hajari/fa