پروانه شاه حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریجغرافیا و برنامه‌ریزی شهریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیدانشگاه تهران
کارشناسیجغرافیای انسانیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

 • مدیر کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده «سمت» سال ۱۳۹۷؛
 • عضو کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده «سمت» سال۱۳۹۶؛
 • مشاور گروه جغرافیا سازمان «سمت» سال۱۳۹۶ - ۱۳۹۵؛
 • عضو گروه جغرافیا سازمان «سمت» ۱۳۹۵ -۱۳۹۲؛
 • مدیر گروه جغرافیا سازمان «سمت» ۱۳۹۰ - ۱۳۸۴؛
 • قائم مقام گروه جغرافیا سازمان «سمت» ۱۳۸۴ - ۱۳۸۳؛
 • دبیر گروه جغرافیا سازمان «سمت» ۱۳۸۲-۱۳۸۱؛
 • عضو کارگروه اخلاق در پژوهش از ۱۳۹۹؛
 • عضو کمیتۀ ترفیع «سمت» از ۱۳۹۹.
 • پژوهشگر برگزیده سازمان سمت سال ۱۳۹۸؛
 •  برگزیده تهران پژوهش از سوی شورای شهر و خانه اندیشمندان ایران سال ۱۳۹۴؛
 •  تقدیرنامه قائم مقام سازمان سمت سال ۱۳۸۴؛
 •  تقدیرنامه رئیس سازمان سمت ۱۳۸۳ به مناسبت انتخاب پژوهشگر برگزیده داخلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۳؛
 •  پژوهشگر برگزیده داخلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۳؛
 • مدیر برگزیده پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت سال ۱۳۹۹.