پروانه شاه حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریجغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه تهران.
کارشناسی ارشدجغرافیای انسانیدانشگاه تهران
کارشناسیجغرافیای انسانیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانیعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

 مدیر کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده سمت سال ۱۳۹۷

 عضو کارگروه مطالعات محیطی پژوهشکده سمت سال۱۳۹۶

 مشاور گروه چغرافیا سازمان سمت سال۱۳۹۶ -۱۳۹۵

 عضو گروه چغرافیا سازمان سمت.۱۳۹۵-۱۳۹۲

  مدیر گروه جغرافیا سازمان سمت۱۳۹۰-۱۳۸۴

  قائم مقام گروه جغرافیا سازمان سمت.۱۳۸۴-۱۳۸۳

 دبیر گروه جغرافیا سازمان سمت.۱۳۸۲-۱۳۸۱

عضو کارگروه اخلاق در پژوهش از ۱۳۹۹

عضو کمیتۀ ترفیع سمت از ۱۳۹۹

پژوهشگر برگزیده سازمان سمت سال ۱۳۹۸

 برگزیده تهران پژوهش از سوی شورای شهر و خانه اندیشمندان ایران سال ۱۳۹۴.

 تقدیرنامه قائم مقام سازمان سمت سال ۱۳۸۴.

 تقدیرنامه رئیس سازمان سمت ۱۳۸۳به مناسبت انتخاب پژوهشگر برگزیده داخلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۳.

 پژوهشگر برگزیده داخلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال ۱۳۸۳.

مدیر برگزیده پژوهشکده تحقیق و توسعه سمت سال ۱۳۹۹