سیمین عارفی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیالهیات و معارف اسلامیتهران
کارشناسی ارشدفلسفه و حکمتدانشگاه تربیت مدرس
دکتریفلسفه تطبیقیمرکز تربیت مدرس دانشگاه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمتعضو هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • از ۱۳۷۲ تا کنون ارزیاب کتاب‌ها و طرح‌های فلسفی در سازمان «سمت»؛
 • از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ ارزیاب کلیه کتاب‌ها و طرح‌های سازمان «سمت»؛
 • از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ دبیر گروه دروس عمومی «سمت»؛
 • از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ دبیر گروه فلسفه اسلامی «سمت»؛
 • از ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۱ دبیر گروه فلسفه غرب «سمت»؛
 • از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ مدیر پروژه تأسیس دوره‌های کارشناسی ارشد (تحصیلات تکمیلی) «سمت»؛
 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ مدیر گروه فلسفه غرب؛
 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مدیر واحد ارزشیابی نهایی آثار «سمت»؛
 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مدیر واحد آماده‌سازی کتاب برای بخش بین‌الملل؛
 • از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مدیر واحد ترجمه؛
 • از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ مدیر گروه فلسفه و کلام؛
 • از ۱۳۹۹ تا کنون معاون علمی مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی سمت؛ ( ارزیابی علمی- تخصصی،  نظارت بر۹۷۸ ارزیابی ساختاری، فرهنگی)
 • تقدیرنامه از دفتر رئیس جمهور برای ارزیابی و ویرایش کتاب شیوه نگارش مکاتبات اداری؛
 • تقدیرنامه از رئیس سازمان برای ارزیابی تخصصی و علمی حدود هزار کتاب سمت و مدیریت واحد ترجمه؛
 • تقدیرنامه از همایش بومی‌سازی علوم انسانی برای ارائه مقاله تجربه تاریخی بومی‌سازی در فلسفه ابن سینا؛
 • تقدیرنامه از رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی برای تهیه سرفصل دروس فلسفه مشاء، کلام قدیم و مسائل کلامی جدید برای گروه فلسفه و عرفان؛
 • تقدیرنامه از رئیس سازمان برای رونمایی از هزار و پانصدمین کتاب سمت؛
 • تقدیرنامه از همایش چیستی بومی‌سازی علوم انسانی برای ارائه مقاله خرداد ۱۳۹۵.
 • تدریس در دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۴ تاکنون، دروس تخصصی تاریخ فلسفه اسلامی، فلسفه تخصصی، منطق، زبان تخصصی، تاریخ فلسفه غرب، کلام تخصصی، مبانی فلسفه غرب، حکمت عملی؛
 • تدریس در دانشگاه مذاهب ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، تاریخ فلسفه غرب، آشنایی با  تاریخ فلسفه غرب و  اسلامی، تاریخ فرق کلامی، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق؛
 • دانشگاه الزهرا:  کارگاه ویرایش ۱۳۸۰، کارگاه نقد و بررس کتاب درسی دانشگاهی (تالیفی) معرفت افزایی اساتید ۱۴۰۰؛
 • مدرس کارگاه ویرایش( برای دانشجویان دانشگاه الزهرا) ۱۳۸
 • مدرس کارگاه نقد و بررسی کتاب درسی دانشگاهی(تألیفی)،( برای اساتید دانشگاه الزهرا)،۱۴۰۰