محمدرضا سعیدی هرسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیباستان‌شناسیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشدباستان‌شناسیدانشگاه تربیت مدرس
دکتریباستان‌شناسی پیش از تاریخدانشگاه تربیت مدرس

سوابق اجرایی

۱. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ رئیس اداره ارزشیابی «سمت»؛

۲. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ سرپرست اداره چاپ و نشر «سمت»؛

۳. از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ مشاور معاون اجرایی «سمت»؛

۴. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ معاون اجرایی سازمان «سمت»؛

۵. از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ معاون پژوهشی سازمان «سمت»؛

۶. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵ معاون اجرایی سازمان «سمت»؛

۷. از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ معاون نظارت علمی و فنی «سمت».

 

 

  • دریافت لوح تقدیر در سال ۱۳۸۴ از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت نقش مؤثر در چاپ هزار کتاب «سمت».

۱. از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ فن و هنر سفالگری، دانشگاه بوعلی سینا؛

۲. از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ حفاظت آثار باستانی، دانشگاه بوعلی سینا؛

۳. از ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ هنر و معماری بین‌النهرین در دوران تاریخی، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۴. از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ باستان‌شناسی و هنر اشکانی، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۵. از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ باستان‌شناسی و هنر ایران در هزاره اول ق.م، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۶. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ پیش از تاریخ بین‌النهرین، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۷. از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ باستان‌شناسی و هنر عیلام، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۸. از ۱۳۸۸ تاکنون نقش و نماد هنر، دانشگاه آزاد اسلامی؛

۹. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بررسی تطبیقی اشیاء موزه‌ای، دانشگاه آزاد اسلامی.