امیرعلی مازندرانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸روانشناسی کودکان استثناییعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۹۲روانشناسی عمومیتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۶روانشناسیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
استادیارپیمانیتمام وقت۳