نمایش ۱۹ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
طالب

طالب زندی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
طالب زندی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/zandi/fa

Google Scholar ORCID
محمدرضا

محمدرضا سعیدی هرسینی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محمدرضا سعیدی هرسینی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/saeedi/fa

Google Scholar ORCID
عبدالرسول

عبدالرسول شاکری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالرسول شاکری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/shakeri/fa

Google Scholar ORCID
پروانه

پروانه شاه حسینی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
پروانه شاه حسینی
دانشیار دکتری
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/shahhoseyni/fa

Google Scholar ORCID
ملیحه

ملیحه صابری نجف آبادی

دانشیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ملیحه صابری نجف آبادی
دانشیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/saberi/fa

Google Scholar ORCID
عبدالله

عبدالله عابدینی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالله عابدینی
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۲۴۸۷۷۶ داخلی ۴۰۳ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/abedini/fa

Google Scholar ORCID پژوهان
سیمین

سیمین عارفی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سیمین عارفی
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/arefi/fa

Google Scholar ORCID
عبدالرسول

عبدالرسول فروتن

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
عبدالرسول فروتن
استادیار دکترای تخصصی
۴۴۲۴۶۲۵۰ داخلی ۲۹۷ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/forootan/fa

Google Scholar ORCID
سعیده

سعیده کمائی‌فرد بازنشسته

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
سعیده کمائی‌فرد بازنشسته
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/komaeefard/fa

امیرعلی

امیرعلی مازندرانی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
امیرعلی مازندرانی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/mazandarani/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محسن

محسن مسعودیان

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محسن مسعودیان
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/masoudian/fa

ملیحه معلم بازنشسته

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
ملیحه معلم بازنشسته
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/moalem/fa

فؤاد

فؤاد مولودی

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
فؤاد مولودی
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/moloodi/fa

Google Scholar ORCID
محسن

محسن نوبخت

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
محسن نوبخت
استادیار دکترای تخصصی
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/nobaxt/fa

Google Scholar ORCID
حسین

حسین هاجری

استادیار
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
حسین هاجری
استادیار -
- پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»

https://faculty.samt.ac.ir/hajari/fa

Google Scholar ORCID