مقالات در دانشنامه‌ها

  • کتاب دانشگاهی، دانشنامه آموزش عالی (چاپ دوم در دست انتشار)
  • جان دیویی، (۱۳۹۳) دانشنامه ایرانی برنامه درسی
  • نظام آموزشی و برنامه درسی آمریکا،(۱۳۹۳) دانشنامه ایرانی برنامه درسی
  • آیزنر (۱۳۹۴) دانشنامه ایرانی برنامه درسی
  • کتاب درسی در نظام آموزش عمومی (۱۳۹۶) دانشنامه ایرانی برنامه درسی
  • یادگیری دانشجویان، دانشنامه آموزش عالی(در دست انتشار)
  • اهداف تعلیم و تربیت ،دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت، بنیاد دانشنامه نگاری ایران 1399