کارگاه‌ها

 • کارگاه طراحی کتاب درسی دانشگاهی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
 • کارگاه نگارش کتاب درسی دانشگاهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • کارگاه طراحی و تألیف کتاب دانشگاهی، جامعه المصطفی
 • کارگاه شیوه طراحی و تدوین کتاب درسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کارگاه طراحی کتاب دانشگاهی، دانشکده صدا و سیما
 • کارگاه نگارش و طراحی کتاب درسی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت
 • کارگاه اصول و روش طراحی و نگارش کتاب دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • کارگاه روشهای پیشرفته فنون تدریس در آموزش عالی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • کارگاه روش نگارش کتاب دانشگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • کارگاه نگارش مقالات پژوهشی، دانشگاه علوم و معارف قرآنی
 • کارگاه نگارش کتاب دانشگاهی، دانشگاه کاشان
 • کارگاه اصول نگارش کتاب دانشگاهی، دانشگاه فرهنگیان ،مشهد
 • کارگاه اصول نگارش کتب دانشگاهی، دانشگاه فرهنگیان نسیبه
 • کارگاه اصول نگارش کتاب دانشگاهی، دانشگاه فرهنگیان همدان
 • کارگاه اصول نگارش کتاب دانشگاهی ، دانشگاه مازندران