سوابق تدریس

 • مقدمات مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • اصول راهنمایی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی
 • آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • مسائل آموزش و پرورش ایران، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تاریخ آموزش و پرورش، دانشگاه علامه طباطبایی
 • تاریخ آموزش و پرورش ایران و جهان، دانشگاه علامه طباطبایی
 • روشهای تحقیق، دانشگاه مذاهب اسلامی
 • اصول و فلسفه تربیت دانشکده پرستاری
 • مبانی و اصول آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • برنامه ریزی درسی پیش دبستانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب
 • اصول برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جنوب
 • روش ها و فنون تدریس دانشگاه تربیت مدرس
 • روش های تحقیق در علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
 • روانشناسی یادگیری دانشگاه تربیت مدرس
 • تاریخ آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • مبانی و اصول آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • روش تدریس پیشرفته دانشگاه تهران
 • مطالعات تطبیقی در برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • جامعه شناسی آموزش و پرورش ، دانشگاه علامه طباطبایی
 • اصول برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا
 • تاریخ مطالعات برنامه درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی
 • برنامه ریزی درسی متوسطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • روشها و الگوهای تدریس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات