ارزیابی دوره‌های آموزش الکترونیکی بر اساس اصول مبنایی و طراحی انگیزه‌ای آموزش و همبستگی آن با پیشرفت یادگیری و رضایت از دوره‌ در آموزش عالی

نویسندگانطالب زندی - جواد حاتمی - سید عدنان حسینی
نشریهمطالعات برنامه درسی آموزش عالی
شماره صفحات۶۳-۸۳
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: آموزش الکترونیکی - اصول مبنایی آموزش - طراحی انگیزه ای