سنجش میزان شکاف دیجیتال در دسترسی و استفاده از ابزارها و قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دوره متوسطه

نویسندگانطالب زندی - علی نوری
نشریهپژوهش در برنامه ریزی درسی
ارائه به نام دانشگاهپژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)
شماره صفحات۷۵-۹۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۴۰۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله

متن کامل مقاله

tags: شکاف دیجیتال، دسترسی به فناوری، استفاده از فناوری