مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱ارزیابی پراکنش ایستگاه‎های آتش نشانی با استفاده از مدل سازی تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر تهران)سیده آل محمد، اسماعیل صالحی، مجید رمضانی مهریانمطالعات نواحی شهری کرمان1398
۲تحلیل فضایی قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)اسماعیل صالحی، سیده آل محمد، مجید رمضانی مهریاننشریه علمی پژوهشی صفه1395
۳ارزیابی کیفیت سرزمین در مناطق حفاظت شده با استفاده از مدل تخریب (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده توران)حسین سپهر، مجید مخدوم، شهرزاد فریادی، مجید رمضانی مهریانمجله پژوهش های محیط زیست1394
۴طراحی شبکه فضای سبز شهری با استفاده از تئوری گراف (مطالعه موردی: منطقه یک تهران)مجید رمضانی مهریان، شهرزاد فریادیعلوم محیطی1393
۵ارزیابی توزیع مکانی پارک های شهری با استفاده از تحلیل شبکه (مطالعه موردی: شهر تهران )اسماعیل صالحی، مجید رمضانی مهریان، هادی افراسیابی، سید مجید داوودی، رضا بصیری مژدهیفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری1392
۶تعیین آسیب پذیری بوم شناختی مجموعه حفاظت شده توران با ترکیب روش های ماتریس آثار متقابل، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و فرایند تحلیل توسعه ایشهرزاد فریادی، حسین سپهر، مجید رمضانی مهریانمحیط شناسی1392
۷استفاده از منطق فازی در مکانیابی محل‌های تغذیه مصنوعی آبخوان با تلفیق روش‌های AHP و FTOPSISرمضانی مهریان مجید، ملک محمدی بهرام، جعفری حمیدرضا، رفیعی یوسفمحیط شناسی1389
۸مصنوعی آب‌های زیرزمینی با بکارگیری روش‌های تصمیم گیری چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان هرمزگان، دشت شمیل و آشکارا)رمضانی مهریان مجید، ملک محمدی بهرام، جعفری حمیدرضا، رفیعی یوسفمجله علوم و مهندسی آبخیزداری1389
۹مکانیابی بهینه دفن پسماند های شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی تجمعی ساده (SAW) در محیط GIS (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد)جعفری، حمیدرضا، رفیعی یوسف، رمضانی مهریان مجید، نصیری حسینمحیط شناسی1389
۱۰بررسی تغییرات زیست محیطی تالابها و مناطق حفاظت شده با استفاده از تصاویر چند زمانه سنجنده TM ماهواره لندست (مطالعه موردی: تالاب نیریز)رفیعی یوسف، ملک محمدی بهرام، آبکار علی اکبر، یاوری، احمدرضا، رمضانی مهریان مجیدمحیط شناسی1389
۱۱تهیه نقشه های پوشش اراضی به کمک سنجش از دور با استفاده از خوارزمیک درخت تصمیم گیری (مطالعه موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش بختگان)رفیعی یوسف، علوی پناه سید کاظم، ملک محمدی بهرام، رمضانی مهریان مجید، نصیری حسینمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1389
۱۲Site selection for managed aquifer recharge using fuzzy rules: integrating geographical information system (GIS) tools and multi-criteria decision makingMajid Ramezani Mehrian, Bahram Malekmohammadi, Hamid Reza JafariHydrogeology Journal26 May 2012
۱۳Investigating the causality of changes in the landscape pattern of Lake Urmia basin, Iran, using remote sensing and time series analysisMajid Ramezani Mehrian, Raul Ponce Hernandez, Ahmad Reza Yavari, Shahrzad Faryadi, Esmaeil SalehiEnvironmental Monitoring and Assessment2016
۱۴New landscape ecology approach to the assessment of land degradation (Case study: Lake Urmia basin, Iran)Majid Ramezani Mehrian, Ahmad Reza Yavari, Shahrzad Faryadi, Esmaeil Salehi, Raul Ponce HernandezJournal of Research in Ecology2016
۱۵Drinking Water Fluoride and Blood Pressure?An Environmental StudyHassan Amini, Seyed Mahmood Taghavi Shahri, Mohamad Amini, Majid Ramezani Mehrian, Yaser Mokhayeri & Masud YunesianBiol Trace Elem Res2011
۱۶Pixel-based Site Selection of Local Park Using Integrated Methods of GIS, FTOPSIS and AHPLotfi, M Ramezani Mehrian, A. Manouchehri & H AharJournal of Advances in Developmental Research2011
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.