برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ترم جاری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات
  • جرم­‌شناسی اطفال و نوجوانان، مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری؛
  • حقوق جزای اختصاصی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­‌شناسی، دانشگاه قم (تدریس به زبان عربی به دانشجویان عراقی)؛
  • حقوق کیفری اقتصادی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌­شناسی، دانشگاه غیر انتفاعی طلوع مهر؛
  • حقوق جزای اقتصادی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه غیر انتفاعی طلوع مهر؛
  • متون حقوقی انگلیسی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه غیر انتفاعی ارشاد دماوند.