مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱سیاستگذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوار تجاریدکتر ابراهیم رضائیپژوهشنامه مالیات26-5-1395
۲تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVARدکتر کیومرث شهبازی - دکتر ابراهیم رضائی - یاور صالحیدانش مالی تحلیل اوراق بهادار20-05-1392
۳تحلیل اثرات عوامل نهادی بر رشد بهره وری کل عوامل در اقتصاد ایران: مدل فضا حالتدکترابراهیم رضائیفصلنامه تحقیقات در مدلسازی اقتصادی12-12-1390
۴آزمون اثرات انگیزه¬های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتیدکتر ابراهیم رضائی - محمدقاسم رضایی - دکترکیومرث شهبازیپژوهشنامه مالیات12-11-1390
۵نگرشی بر علل ساختاری بی ثباتی صادرات غیرنفتی در ایران با تأکید بر تمرکز کالایی و جغرافیائیدکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) -محمدرضا سعدی -فرشادشکریفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی11-11-1392
۶سیاست¬های پولی و مالی و کارآیی بازار سهام: شواهد تجربی در ایراندکترکیومرث شهبازی -دکترابراهیم رضائی -ابوالفضل عباسیدانش مالی تحلیل اوراق بهادار10-12-1392
۷Stock Market Integration in The Emerging Markets: Some Empirical EvidenceKadir Karagoz -Ebrahim Rezaei -Ilhan EgeJournal of Applied Research in Finance10-10-1390
۸برآورد پولهای کثیف و بررسی پیامدهای آن در اقتصاد ایران: رهیافت آزمون کرانه هاملیحه خواجوی - دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - دکترحسن خداویسیاقتصاد مقداری10-10-1389
۹نقش مشوقها و نرخهای مؤثر مالیاتی در پویایی¬های سرمایه-گذاری: رویکرد کلاندکتر ابراهیم رضائیپژوهشنامه مالیات10-10-1388
۱۰بررسی رفتار مصرف و پس انداز در چارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی(مستخرج از تز دکتری)دکتر ابراهیم رضائیمجله تحقیقات اقتصادی10-09-1389
۱۱بررسی رابطه بین اقتصاد زیرزمینی و شکاف مالیاتی: رویکرد شاخص های چندگانه-علل چندگانهملیحه خواجوی - دکتر ابراهیم رضائی(نویسنده مسئول) - دکترحسن خداویسیفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی09-09-1390
۱۲Exports Instability, Capital Accumulation and Economic Growth: The Case of Iranدکترشهزاد برومند - دکتر محمدتقی بیگدلی - ابراهیم رضائیفصلنامه اقتصاد مقداری (Quarterly Journal of Quantitative Economics)05-05-1388
۱۳The Synchronization of Business Cycles among Iran's Trading Partnersدکتر ابراهیم رضائیIranian Journal of Economic Studies (IJES)03-03-1393
۱۴تحلیل نقش عوامل بنیادی بر توزیع درآمد با تاکید بر نقش فساددکتر ابراهیم رضائی -آیسا علیزاده حصار -زهرا صالحیان صالحی نژادفصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی02-11-1393
۱۵بررسی اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی ادوار تجاری با تاکید بر اعتبارات بانکیدکترکیومرث شهبازی - دکتر حسن خداویسی - دکترابراهیم رضائی - ایرج یکتافصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی01-7-1396
۱۶تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغلدکتر ابراهیم رضائیپژوهشنامه بازرگانی01-12-1396
۱۷اثر تغییرات جمعیتی بر مالیات ناشی از مصرف و درآمد در اقتصاد ایران: رویکرد شبیه سازی خرددکتر ابراهیم رضائیمطالعات اقتصادی کاربردی ایران01-11-1394
۱۸گذارپس انداز و نقش تعیین کننده های آن در اقتصاد ایراندکتر مهدی تقوی - ابراهیم رضائیپژوهشنامه اقتصاد کلان01-10-1389
۱۹کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازیدکترکیومرث شهبازی - یونس برومند -دکترابراهیم رضائیپژوهشنامه مالیات01-09-95
۲۰اثرات تغییرات جمعیتی بر مخارج اجتماعی دولت و مخارج سیکل زندگی در اقتصاد ایراندکترابراهیم رضائیفصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی01-08-1394
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.