مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱نقد و بررسی کتاب «روش‌شناسی علوم اجتماعی»محمدعلی رمضانیمجله «پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی» (سال 20، شماره 5)مرداد 1399
۲روند مواد مخدر در استان آذربایجان غربی و سیاست‌های مبارزه با آنمحمدعلی رمضانی«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان آذربایجان غربی» (ارائه شده به وزارت کشور)مرداد 1396
۳سیاستگذاری اعتیاد در استان البرزمحمدعلی رمضانی«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان البرز» (ارائه شده به وزارت کشور)فروردین 1396
۴وضعیت اعتیاد در استان بوشهر و نیازهای پیش رومحمدعلی رمضانی«مجموعه مقالات وضعیت آسیب‌های اجتماعی کشور: استان بوشهر» (ارائه شده به وزارت کشور)خرداد 1396
۵بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و شدت جرممحمدعلی رمضانیمجله دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز (ش 29-28)تابستان 1389
۶بررسی کارآیی سیاست‌های ساماندهی بی‌خانمان‌ها در ایرانمحمدعلی رمضانیفصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (دوره 9، شماره 32)پاییز 1398
۷ارزیابی تأثیرات اجتماعی احداث باغ پرندگان تهرانمحمدعلی رمضانیجامعه امروز (فصلنامه تخصصی ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی)پاییز 1392
۸انتزاع قدرت‌های پادشاه و شکل‌گیری مشروطیت در ایران دوره قاجارمحمدعلی رمضانیمجله جامعه‌شناسی تاریخیبهار و تابستان 1399
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.