عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از اینترنت بانک

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - جعفررحمتی زاده - رضا محمدپور
همایشنخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
تاریخ برگزاری همایش۱۵-۹-۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله