بررسی پویایی و پایداری حساب جاری در اقتصاد ایران:کاربردی از مدلهای مارکف سوئیچینگ

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - الهام فتح الهی
همایشسومین همایش سراسری اقتصاد، دانشگاه مازندران
تاریخ برگزاری همایش۲۶-۲-۱۳۹۰
محل برگزاری همایشبابلسر
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله