نگرشی بر تاثیر سیاست پولی از کانال اعتبارات سیستم بانکی

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - زهرا جلیلی
همایشبیست ویکمین کنفرانس سسیاستهای پولی و ارزی:سیاستهای اعتباری والزامات نظام بانکی
تاریخ برگزاری همایش۲۸-۲-۱۳۹۰
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله