بررسی رابطه بین ساختار بازار و عملکرد سیستم بانکی: تجربه کشورهای منتخب

نویسندگاندکترابراهیم رضائی - محمد رضا سعدی
همایشبیستمین کنفرانس سسیاستهای پولی و ارزی:سیاستهای اعتباری والزامات نظام بانکی
تاریخ برگزاری همایش۲۹-۲-۱۳۸۹
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله