بررسی عوامل مؤثر بر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ایران با تأکید بر اطلاعات نامتقارن

نویسندگانرضا محمدپور - دکتر سید جمال الدین محسنی زنوزی - دکتر ابراهیم رضایی
همایشبیست و چهارمین همایش ملی پولی و بانکی
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۳-۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله