عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران با ارائه راه حل بر منطقه آزاد ماکو

نویسندگانسپیده شعبانی - دکترحمیدرضا فعالجو - دکتر ابراهیم رضائی
همایشاولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه
تاریخ برگزاری همایش۳-۹-۱۳۹۱
محل برگزاری همایشارومیه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله