نقش شناسائی و تحقیقات بازار در توسعه صادرات غیر نفتی

نویسندگاندکترابراهیم رضائی - ملیحه خواجوی
همایشهفدهمین کنفرانس ملی صادرات غیر نفتی
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۸-۱۳۹۰
محل برگزاری همایشتبریز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله