مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سپرده های قرض الحسنه در سیستم بانکی ایران: مطالعه موردی شهر ارومیه

نویسندگاندکترابراهیم رضائی - شهاب تدین - فرجاد بخشور
همایشاولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه
تاریخ برگزاری همایش۳-۳-۱۳۹۱
محل برگزاری همایشارومیه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله