الزامات معیشت و توسعه پایدار در نواحی روستایی: مطالعه موردی شمال استان آذربایجانغربی

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - اردشیر یوسف زاده
همایشاولین کنفرانس ملی اقتصاد – دانشگاه ارومیه
تاریخ برگزاری همایش۳-۳-۱۳۹۱
محل برگزاری همایشارومیه
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله