بررسی پایداری سیاست مالی: شواهدی از اقتصاد کشورهای خاورمیانه

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - رقیه الهوردی زاده
همایشششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی
تاریخ برگزاری همایش۲۱-۹-۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله