پویایی های محیط اقتصاد کلان و شوکهای مالیاتی: رویکرد رگرسیون تعمیم یافته عاملی

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی - هادی تجری
همایشششمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی
تاریخ برگزاری همایش۲۱-۹-۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله