نگرشی بر اثرات نوسانات اقتصادی بر درآمدهای مالیاتی : شواهدی جهت بسط پایه های مالیاتی مصرف محور

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی، محمدقاسم رضائی
همایشچهارمین کنفرانس سیاستهای مالی و مالیاتی
تاریخ برگزاری همایش۶-۱۱-۱۳۸۹
محل برگزاری همایششیراز
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله