عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی در استانهای منتخب کشور: با تأکید بر تفاوتهای منطقه ای (۱۳۸۴-۱۳۹۲)

نویسندگاندکتر ابراهیم رضائی- فاطمه هاشملو
همایشنخستین همایش ملی و هفتمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۰۲-۱۳۹۶
محل برگزاری همایشبابلسر
ارائه به نام دانشگاهسازمان سمت
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله