بررسی نقش طرح‌وارۀ فرهنگی و طرح‏وارۀ زبانی بر درک خوانداری و شنیداری زبان‌آموزان زبان انگلیسی

نویسندگانمحسن نوبخت
نشریهروان شناسی فرهنگی، پاییز و زمستان 1400-دوره پنجم ، شماره 2
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارپائیز و زمستان ۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله