ناصر آقابابائی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۶معارف اسلامی و روان‌شناسیموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
کارشناسی ارشد۱۳۸۹روان‌شناسی عمومیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴روان‌شناسی عمومیدانشگاه علامه طباطبائی

سوابق اجرایی

 • دبیر گروه روان‌شناسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» (۱۳۹۶-۱۳۹۸)
 • دبیر هیات تحریریه دوفصلنامه علمی روان‌شناسی فرهنگی (۱۳۹۷)
 • مدیر گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی (آذر ۱۳۹۸-اسفند ۱۳۹۹)
 • مدیر گروه علوم انسانی پزشکی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (۱۳۹۹)
 • دانشگاه علامه طباطبائی (مقطع کارشناسی): روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی روانی، کاربرد روش‌های مقدماتی درمان، تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن، روان‌شناسی دین، آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث، و روان‌شناسی اعتیاد.
 • موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (مقطع کارشناسی): روان‌شناسی عمومی، آسیب‌شناسی روانی، روان‌شناسی رشد، روش تحقیق عملی، متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی، آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث، شخصیت مفاهیم و نظریه‌ها، و روان‌شناسی اجتماعی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی (مقطع کارشناسی ارشد): روان‌شناسی عمومی پیشرفته، روان‌شناسی رشد، متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی، نظریه‌های شخصیت، انگیزش و هیجان، علم النفس، روان‌شناسی دین، کلیات و مفاهیم روان‌شناسی مثبت، روان‌شناسی اخلاق، روان‌شناسی مصرف‌کننده، و روان‌شناسی تحول دینداری.
 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا (مقطع کارشناسی ارشد): روان‌شناسی عمومی پیشرفته، آسیب‌شناسی روانی پیشرفته، نظریه‌های شخصیت، روان‌شناسی تجربی، روان‌شناسی رشد، و انگیزش و هیجان.
 • دانشگاه تهران (مقطع کارشناسی): روان‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان، روان‌شناسی دین، و روان‌شناسی اخلاق.
 • موسسه آموزش عالی عالم آل محمد (ع). (سطح ۳ حوزه): روان‌شناسی رشد و روان‌شناسی اخلاق.
 • دانشگاه قرآن و حدیث (مقطع کارشناسی ارشد): مباحث اساسی در روان‌شناسی و متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی.
 • دانشگاه شهید مطهری (مقطع کارشناسی): متون تخصصی، روان‌شناسی دین، و آسیب‌شناسی روانی.
 • دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (مقطع کارشناسی ارشد): نظریه‌های شخصیت و روان‌شناسی یادگیری و تفکر.
 • موسسه آموزش عالی طلوع مهر (مقطع کارشناسی ارشد): روان‌شناسی تحول دینداری.
 • روان‌شناسی عمومی
 • آسیب‌شناسی روانی
 • روش‌های مقدماتی درمان
 • تاریخ و مکاتب روان‌شناسی و نقد آن
 • روان‌شناسی دین
 • آموزه‌های روان‌شناختی در قرآن و حدیث
 • روان‌شناسی اعتیاد
 • روان‌شناسی رشد
 • متون روان‌شناسی به زبان انگلیسی
 • شخصیت مفاهیم و نظریه‌ها
 • روان‌شناسی اجتماعی

 

 

سوابق پژوهشی

کارگاه مقاله‌نویسی

دبیر هیأت تحریریه روان‌شناسی فرهنگی

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره

انجمن علمی روان‌شناسی اسلامی