مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱به سوی انگاره فهم و تولید متن (ترجمه)زهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
۲قابلیت فهم واژهزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
۳شگردهای زبانی در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامه فرهنگستان1382
۴انگاره ایگان در برنامه ریزی درسی و آموزشزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1384
۵معیارهای بازشناسی حروف اضافه مرکب از گروههای حرف اضافه ایزهرا ابوالحسنی چیمهمجله زبان شناسی1384
۶بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1387
۷. انواع نمود واژگانی در افعال دانشگاه تهرانزهرا ابوالحسنی چیمهمجله ادب فارسی1390
۸بررسی تطبیقی فرایندهای واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعاتزهرا ابوالحسنی -آتنا پوشنهفصلنامه زبان پژوهی1390
۹ضمایر بازیافتی در زبان فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکارانجستارهای زبانی1391
۱۰ارتباط پنهان: بررسی انتقادی گفتمان نامهای تجاری در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامة فرهنگستان1392
۱۱تالیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تاکید بر آموزش تلفظزهرا ابوالحسنی چیمهمجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1392
۱۲تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبانزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1393
۱۳نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسیزهرا ابوالحسنی چیمهمجله پژوهشهای زبانی1393
۱۴حافظ و خود دیگر: بررسی زبان‌شناختی چندصدایی در تخلص غزلهای حافظزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1394
۱۵گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربردزهرا ابوالحسنی چیمهمجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1394
۱۶نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسیزهرا ابوالحسنی چیمه - مهتاب عضدانلو - وحیده شاه حسینیپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی1395
۱۷قلب نحوی در گویش لکیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکارانمجموعه مقالات گویش های جدید1395
۱۸ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمه -نوشیمجله علمی پژوهشی نویسه پارسی1395
۱۹بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه همراه با سوقانیعلمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع،1396
۲۰اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاورهای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایرانزهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه هنر زبان1396
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.