مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱قابلیت فهم واژهزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
۴۲به سوی انگاره فهم و تولید متن (ترجمه)زهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1382
نمایش ۴۱ تا ۴۲ مورد از کل ۴۲ مورد.