مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۲۱نشانه شناسی نام تجاری کالا و همبستگی آن با ارتباط گیری و اقبال مردم در بازار ایران مطالعه ی موردی: نام تجاری لوکسافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمه - آزیتا افراشیمجله پژوهش اجتماعی1397
۲۲بررسی ادب و بی ادبی کلامی در گفتگوها و گزارشهای ورزشی تلویزیونزهرا ابوالحسنی چیمه همراه با سوقانیعلمی و پژوهشی ادب کلامی و اجتماع،1396
۲۳اثربخشی فعالیتهای راهبردی بر مهارت محاورهای، مطالعه موردی: فارسی آموزان خارج از ایرانزهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه هنر زبان1396
۲۴هویت زبانی - قومی به مثابه هویت ملی (بررسی میزان گرایش به اشکارسازی هویت زبانی ترک زبانان ساکن تهران)زهرا ابوالحسنی چیمه- ملیحه مالمیرویژه نامه نامه فرهنگستان (زبان ها و گویش های ایرانی)1396
۲۵قلب نحوی در گویش لکیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکارانمجموعه مقالات گویش های جدید1395
۲۶ارزیابی بازنمود فرهنگ در کتاب آموزش زبان فارسی: پیشنهاد انگاره چندصداییزهرا ابوالحسنی چیمه -نوشیمجله علمی پژوهشی نویسه پارسی1395
۲۷نقش مهارت‌های تفکر انتقادی بر مهارت خواندن زبان انگلیسی زبان‌آموزان با رویکرد کاربردشناسیزهرا ابوالحسنی چیمه - مهتاب عضدانلو - وحیده شاه حسینیپژوهشهای زبانشناختی در زبانهای خارجی1395
۲۸گفتمان بینافرهنگی در کتاب فارسی در کاربردزهرا ابوالحسنی چیمهمجله علمی پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1394
۲۹حافظ و خود دیگر: بررسی زبان‌شناختی چندصدایی در تخلص غزلهای حافظزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1394
۳۰نقشی یا واژگانی: تحلیلی وزنی-پیوستاری بر مقوله حرف اضافه فارسیزهرا ابوالحسنی چیمهمجله پژوهشهای زبانی1393
۳۱تعامل تلفظ و نگارش ارتباط بین مشکلات تلفظی و خطاهای نگارشی فارسی آموزان غیر فارسی زبانزهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1393
۳۲تالیف کتاب درسی آموزش زبان فارسی با تاکید بر آموزش تلفظزهرا ابوالحسنی چیمهمجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1392
۳۳ارتباط پنهان: بررسی انتقادی گفتمان نامهای تجاری در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامة فرهنگستان1392
۳۴ضمایر بازیافتی در زبان فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه با همکاری همکارانجستارهای زبانی1391
۳۵بررسی تطبیقی فرایندهای واژه سازی در دو دهه 1340 و 1370ش در ژانر سیاسی مطبوعاتزهرا ابوالحسنی -آتنا پوشنهفصلنامه زبان پژوهی1390
۳۶. انواع نمود واژگانی در افعال دانشگاه تهرانزهرا ابوالحسنی چیمهمجله ادب فارسی1390
۳۷بررسی کتابهای درسی براساس نظریه هلیدیزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1387
۳۸معیارهای بازشناسی حروف اضافه مرکب از گروههای حرف اضافه ایزهرا ابوالحسنی چیمهمجله زبان شناسی1384
۳۹انگاره ایگان در برنامه ریزی درسی و آموزشزهرا ابوالحسنی چیمهسخن سمت1384
۴۰شگردهای زبانی در تبلیغاتزهرا ابوالحسنی چیمهنامه فرهنگستان1382
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۲ مورد.