مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱دلالت متن دیداری لوگو از دیدگاه نشانه شناسی بارت - ون لیوون بررسی موردی: خودروهای لوکسافسانه ارجمندیان - زهرا ابوالحسنی چیمهمجله جستارهای زبانیمرداد و شهریور 1399
۲ویژگی‌های درون‌مقوله‌ای 50 عبارت اصطلاحی زبان فارسیزهرا ابوالحسنی چیمه به همراه کریمی دوستان، روشن و نیاورانیجستارهای زبانیفروردین و اردیبهشت 1400
۳تحلیل تطبیقی روایت های داستانی کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن: رویکرد نشانه معناشناسی، گفتمانییوران، کریمی و ابوالحسنیمجله علمی پژوهشی روایت شناسیفروردین 1401
۴بررسی دیدگاه جنسیت گرایی در فیلم های دو فیلمساز ایرانی تهمینه میلانی و اصغر فرهادی از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعیفاطمه جمشیدی - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی اجتماعیزمستان 1399
۵مفهوم سازی های فرهنگی «خشم» در گویش بختیاری منطقه زز و ماهرو بر مبنای زبان شناسی فرهنگیخادمی، ابوالحسنی و بختیاریمجله ادبیات و زبانهای محلی ایران زمیندی 1400
۶بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی اشیاء زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی- زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیجستارهای زبانیخرداد و تیر 1400
۷واژه بست در زبان های تاتی و تالشی: مطالعه ای رده شناختیایوب اسماعیل نژاد نودهی - بهروز بختیاری - نرجس بانو صبوری - زهرا ابوالحسنی چیمهزبان شناسی گویش های ایرانیپاییز و زمستان 1399
۸بررسی مقابله ای اصطلاحات حاوی باورها و نشانه های مذهبی در زبان های اسپانیایی و فارسی با رویکرد زبان شناسی انسان شناختیتورج حسامی - آزیتا افراشی - زهرا ابوالحسنی چیمه - بئاتریس رفیعیزبان شناختپاییز و زمستان 1398
۹مفهوم سازی های فرهنگی «مرگ» در گویش بختیاری زز و ماهروغلامرضا خادمی - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانیبهمن و اسفند 1400
۱۰بازنمایی نقش های جنسیتی در کتاب های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد و تحلیل گفتمان وندایکمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجینقد و نظریه ادبیبهار و تابستان 1400
۱۱بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم) رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی - فرهنگیکریمی، یوران و ابوالحسنیمجله علمی پژوهشی روایت شناسی27 شهریور 1400
۱۲Postpositions in Mazandarani: Evidence for Generalizing, Historical Harmony and Natural Serialization PrincipleZahra AbolhasaniLinguistic Journal2017
۱۳Book review: Persian in useZahra AbolhasaniInternational Journal of Persian Literature2016
۱۴An Interview with Pro. SharifianZahra AbolhassaniAsian-Pacific Journal of second and Foreign Language Education2016
۱۵بررسی رابطه نگرش گویشوران بومی و میزان شدت تهدید زبانی‌شان با استناد به سند اجرایی یونسکوالیناز فرمهینی فراهانی - زهرا ابوالحسنی چیمهعلم زبان1398
۱۶بررسیِ تطبیقیِ مضامینِ فرهنگی در کتاب‌های آموزشِ زبانِ فارسیعلی دانشور کیان- مریم حسینی لرگانی-زهرا ابوالحسنی چیمهمجله زبان فارسی و گویشهای ایرانی1398
۱۷بررسی مقابله ای طرحواره های تصوری در اشعار حافظ و سهرابحیات عامری - سید محمدمهدی سرکشیک زاده مقدس - زهرا ابوالحسنی چیمهجستارهای زبانی1398
۱۸تحلیل استعاری زبانشناختی بر ضرب المثل های حوزه احساسی خشم در زبانهای فارسی و ترکیبهروز ابراهیمی - حیات عامری - زهرا ابوالحسنی چیمهفصلنامه ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین1398
۱۹‌بازیابی راهبردهای ایدئولوژیک در گفتمان کتابهای دانشگاهی، مطالعۀ موردی کتاب‌های تاریخ‌ ایران میانهمریم طاهرزاده - زهرا ابوالحسنی چیمه - زهیر صیامیان گرجیپژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1398
۲۰سنجش اعتبار سند اجرایی یونسکو در شناسایی میزان در خطر بودن ده گونه زبانی ایرانیالیناز فرمهینی فراهانی- زهرا ابوالحسنی چیمهدو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی،1398
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.