تحلیل تطبیقی روایت های داستانی کتاب های درسی دوره ابتدایی ایران و ژاپن: رویکرد نشانه معناشناسی، گفتمانی

نویسندگانیوران، کریمی و ابوالحسنی
نشریهمجله علمی پژوهشی روایت شناسی
شماره صفحاتصص ۵۵۹-۵۲۷
شماره مجلد۱۱
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارفروردین ۱۴۰۱
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله