بررسی سیر تحول فرایند نوستالژی در روایتهای کتاب بخوانیم مقطع ابتدایی ایران (مطالعه موردی روایتهای کتاب درسی کلاس چهارم و پنجم) رویکرد نشانه معناشناسی گفتمانی - فرهنگی

نویسندگانکریمی، یوران و ابوالحسنی
نشریهمجله علمی پژوهشی روایت شناسی
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۷ شهریور ۱۴۰۰
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله